Ngày Quốc tế về Rừng: Bảo vệ những giá trị cốt lõi của thiên nhiên

Hôm nay (21/3) là Ngày quốc tế về Rừng. Chủ đề của Ngày quốc tế về Rừng năm 2023 là "Rừng và Sức khỏe".