Chen nhau lễ hội, du xuân, làm sao để tránh mắc COVID-19?

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, khi tham gia lễ và du xuân hội người dân cần chủ động các biện pháp dự phòng cá nhân