Chính sách

Đề xuất khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin