Xã hội

Lời dạy của Bác là kim chỉ nam của những người làm nhân đạo

Với tất cả tình yêu thương con người, mong muốn chăm lo cho cuộc sống nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp giao nhiệm vụ và căn dặn những người làm công tác nhân đạo: “Phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được giảm bớt đau thương cho họ”.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin