Học Bác để sử dụng cán bộ cho tốt

Sinh thời, cán bộ là một trong những vấn đề luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Bác có những nhận xét, đánh giá hết sức đúng đắn về cán bộ; vị trí, vai trò của cán bộ. Từ đó, Người đã có quan điểm sâu sắc về công tác cán bộ, đặc biệt là sử dụng cán bộ cho tốt, nghĩa là phải khéo và khuyến khích cán bộ dám đổi mới, sáng tạo.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin