Dân sinh

Quản lý, nâng cao hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Việc quản lý, nâng cao hoạt động thanh kiểm tra là vô cùng cần thiết.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin