Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022