Niềm tin với Đảng

Nguyễn Diệp Linh
Được Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, Đảng ta đã gắn bó máu thịt và lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc, giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đưa Việt Nam vượt qua đói nghèo, kém phát triển, có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta quy tụ được sức mạnh vĩ đại của nhân dân bởi lý tưởng cao đẹp; chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp lòng dân và sự tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Suy cho cùng, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

Bốn Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã bị thực dân bắt giam và hy sinh. Hơn 160.000 đảng viên đã chiến đấu, hy sinh qua 2 cuộc kháng chiến. Những tấm gương ấy chính là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thôi thúc tiến trình thực hiện khát vọng lớn lao của cả dân tộc.

Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới với quy mô, tầm vóc lớn, có nhiều khó khăn và thách thức mới, hơn bao giờ hết, Đảng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của mình, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước phát triển hùng cường.

Một trong những mục tiêu hàng đầu mà Đại hội XIII của Đảng đã nêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại hội XIII nêu 10 giải pháp hết sức cơ bản, đồng bộ.

Từ Đại hội XIII của Đảng đến nay, những trọng tâm trong chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai mạch lạc với quyết tâm chính trị cao. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 đạt hiệu quả, kinh tế - xã hội phục hồi ấn tượng trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Trong công tác kiểm tra của Đảng, những vụ án lớn được đưa ra xét xử thể hiện rõ quan điểm: nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (theo Nghị quyết 28) với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chuyển mới nhằm khắc phục nhanh những yếu kém, trì trệ, như động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước.

Tập trung xây dựng thể chế, chính sách pháp luật để kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; tăng tính tự chủ, phân cấp, phân quyền. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực bằng kiểm soát dọc - ngang, kiểm soát nội bộ và bên ngoài, tự kiểm soát của mỗi cá nhân và tổ chức; nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, cùng với phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Hơn lúc nào hết, người dân quan tâm về đạo đức, ý thức phục vụ dân và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cần coi trọng cải cách hành chính trong Đảng; tạo điều kiện lắng nghe góp ý của nhân dân, phản ánh của dư luận; khắc phục việc triển khai một chiều từ trên xuống, sao cho việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên thực chất.

Phát huy dân chủ, dựa vào dân để xây dựng Đảng, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đề cao trách nhiệm trước dân là phương cách thu phục lòng dân và vun đắp niềm tin của dân với Đảng.

Theo báo Người lao động