Đặt sức khỏe tâm thần và hạnh phúc cho tất cả mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu

Lã Thị Thúy hằng
Năm 1992 đánh dấu mốc quan trọng của sức khỏe tâm thần, đó là sự kiện Liên đoàn tâm thần học thế giới đại diện cho hơn 150 quốc gia lần đầu tiên đưa ra sáng kiến chọn ngày 10/10 làm Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới. Kể từ đó, Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới được tổ chức vào ngày 10/10 hằng năm trên toàn cầu, với mục đích giáo dục, nâng cao nhận thức và ủng hộ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chủ đề của Ngày Sức khỏe tâm thần năm 2022 là “Đặt sức khỏe tâm thần và hạnh phúc cho tất cả mọi người trở thành ưu tiên toàn cầu”.
Chú thích ảnh