Cảnh sát biển Việt nam – Lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển

Nguyễn Hồng Hạnh
Hơn 20 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình trong quản lý, bảo vệ biển, đảo; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Cảnh sát biển đã thường xuyên hiện diện trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; tổ chức hàng nghìn lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia bằng các biện pháp dân sự, hòa bình, ngoại giao, chính trị, nghiệp vụ, trong đó biện pháp pháp luật là chủ yếu.

Nguồn: Canhsatbien.vn