Xã hội

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách

Ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.