Chính trị

Tham vấn công chúng và phát huy dân chủ

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa cho ra đời một chuyên trang mới. Đó là Chuyên trang "Xây dựng chính sách, pháp luật" - https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/. Đây có thể chỉ là một sự kiện như muôn vàn các sự kiện trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một sự khởi đầu rất có ý nghĩa cho nền quản trị quốc gia.