Chính trị

50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam và 48 năm thống nhất đất nước

Sự việc lá cờ giải phóng tung bay trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris đã góp phần thổi bùng phong trào ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở châu Âu và trên toàn thế giới.